به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ تعداد دانش آموزان شناسایی شده بازمانده از تحصیل آذربایجان غربی به تفکیک سن و بر اساس شهر محل تولد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ تعداد دانش آموزان شناسایی شده بازمانده از تحصیل آذربایجان غربی به تفکیک سن و بر اساس شهر محل تولد.