بایگانی‌های آمریکا و اسرائیل - موکریان بوکان آنلاین
مدیریت سیاسی فضای کنونی کشور 06 آبان 1400

مدیریت سیاسی فضای کنونی کشور

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ مهمترین واقعیت دنیا امروزی اقتصاداست. بطوریکه زیربنای اقتصاد تمام جهان به هم گره خورده و متصل می‌باشد. ایران؛ تاسیاست خارجه ایران موازی با سیستم نظم نوین جهانی به‌همراه تعادل در روابط با سایر کشورها در منطقه و جهان نباشد آنهم با وضعیت اقتصادی بلفعل ضعیفِ جهان سومی که ایران دارد، […]