به گزارش موکریان بوکان آنلاین، دروغ شیرین اینکه در یکى از کانال‌هاى نزدیک به نماینده بوکان عنوان شده که وزیر بهداشت و درمان به بوکان سفر کرده است که این یک دروغ علنى است که بگویند نماینده بوکان وزیر را به بوکان آورده است❗️ در حالیکه وزیر بهداشت به بوکان نیامده است❗️ واقعیت تلخ اول […]

به گزارش موکریان بوکان آنلاین، دروغ شیرین اینکه در یکى از کانال‌هاى نزدیک به نماینده بوکان عنوان شده که وزیر بهداشت و درمان به بوکان سفر کرده است که این یک دروغ علنى است که بگویند نماینده بوکان وزیر را به بوکان آورده است❗️ در حالیکه وزیر بهداشت به بوکان نیامده است❗️

واقعیت تلخ اول اینکه در این جلسه که در استان برگزار شده نه در بوکان، نماینده محترم که از دور وزراء را از پله پایین مى‌اندازد ولى از نزدیک حتى اعتراضى نرم هم به حذف ردیف اعتبارى بیمارستانبوکان ننمود که گویی در خانه شیر هستند و در بیرون هم شیر❗️که جای بسی تأسف است.

واقعیت تلخ بعدى انشاى بی‌فعل و فاعل و قرائت نادرست این متن توسط نماینده محترم است که دل هر بوکانى را به درد مى‌آورد❗️

ارسال: شهروند مطالبه‌گر