نماینده بوکان با رفتار پوپولیستی و داد و فریاد سعی در تخریب مدیرانی دارد کە در برابر محبوبیتشان عاجز است.

جناب آقای حاج انور حبیب زادەنمایندەی محترم و … بوکان

تا مرد سخن نگفتە باشد عیب و هنرش نهفتە باشد

🔹اینجانب بە عنوان یک فرهنگی کە در مدت سی و چند سال گذشتە و بە گواهی خود و اطرافیانتان، هم خودم و هم کل خاندان ما یکی از طرفداران شما بودیم.

نطق بە اصطلاح روشنگرانە شما را در صحن علنی مجلس شنیدیم و حقا باید بگویم کە تمام تلاش خود را کردید تا آبرویی برای حوزەی انتخابی خود باقی نگذارید، ولی می‌خواستم چند نکتە را برایتان بازگو کنم تا این بار اگر مشاوران بی سواد یا کینە‌توز شما خط و جهتی بە شما دادند، کمی در سخن گفتن خود دقت کنید تا دوبارە این گونە مضحکەی خاص و عام نشویم.

١. در خصوص فضاهای مردەای کە بە فضای تجاری و منبع درآمدی برای مدارس بوکان و آموزش و پرورش تبدیل شدە است و یکی از افتخارات آقای مام عزیزی است، شما نیز اگر دلسوز بودید، باید حمایت می‌کردید، نە این کە فریاد وامصیبتا سر دهید، در ضمن سند هیچ مغازەای بە نام رئیس ادارە نیست. مضافاً این کە با همین درآمد حاصل از اجارەی مغازها بارها کمک‌های مالی بە مدارس روستایی صورت گرفتە و نیز تعمیراتی را پس از تصویب در شورای اداری در مدارس و هنرستان بوکان بە عمل آوردەاند کە هزینە آن را حتی ادارە نوسازی تقبل نمی‌کرد.

٢. شما قرار بود اولین کارتان پیگیری اتوبان بین جادەای #بوکان_میاندوآب و بوکان سقز باشد کە هر روزە جان عزیزان و فرزندان این مردم را می‎‌گیرد و نیز پیگیر سد شهریکند و اشتغال جوانان باشید، نە این کە شأن نمایندگی را در حد سخنگویی و بازیچه‌ی چند مدیر منفور سابق، جهت تسویە حساب شخصی پایین بیاورید.

٣. هر کسی کە معلم باشد و ابلاغ معلمی دریافت کردە باشد، می‌داند کە طبق سامانە، امکان این کە ابلاغ برای شخصی صادر و حضور در محل خدمت نداشتە باشد، ممکن نیست؛ چون در این صورت کلاس بدون معلم بودە و امکان صدور ابلاغ برای غیر وجود نخواهد داشت، در اصل با بیان این مطلب کذب، شما صداقت کلیە مدیران مدارس بوکان کە اتفاقا جزو بهترین مدیران استانی و حتی کشوری هستند را زیر سوال بردەاید. در ضمن چنان کە دبیر موفقی پس از اتمام ٢۴ ساعت موظفی خود در مدارس دولتی، در یک مدرسەی غیر دولتی فعالیت کند، نە تنها ایراد نیست کە خدمت بە دانش‌آموزان این شهرستان است.

۴. در خصوص مجوز مدارس غیر دولتی نیز هیچ محدودیتی برای کسی وجود ندارد و هر کسی می‌تواند بە ادارە آموزش و پرورش مراجعە و پس از طی مراحل اداری درخواست مجوز کند، در حالی کە شما این مورد عادی را بە عنوان یک مصیبت عنوان کردەاید.

🔸در ضمن هر یک از بندهایی را کە عنوان کردەاید، اگر هدف اصلاح داشتید، می‌توانستید بە مدیرکل استان و یا بازرسی ادارە کل گزارش دهید؛ ولی خودتان هم می‌دانستید کە با این مطالب کذب و خلاف واقعیت راە بە جایی نمی‌برید؛ بنابراین با رفتار پوپولیستی و داد و فریاد سعی در تخریب کسانی دارید کە در برابر محبوبیتشان احساس عجز دارید.

🔹در خاتمە نمی‌خواهم از خدمات بسیار ارزندەی آقای مام عزیزی مانند، اردوگاهی کە چهل سال بود، جزو آرزوی فرهنگیان و دانش‌آموزان بوکانی بود، یا ساخت ده‌ها مدرسەی خیرساز و دولتی کە در شهر و روستاهای بوکان ساختە شدە است، سخنی بە میان بیاورم، زیرا چیزی کە عیان است، چە حاجت بە بیان است؟ ولی ناراحتی من از این جهت است کە شخصی را بە عنوان نمایندەی خود انتخاب کردەام کە متأسفانە چنان مغرضانە در دام کینەورزی و باندبازی افتادە است کە حتی یک ذرە هم جانب انصاف را رعایت نکردە هیچ، بلکە بە راحتی چشم بر حقایق می‌بندد، و فقط باید بگویم متأسفانە حاجی با طناب پوسیدەی بد افرادی وارد چاە شدەاید.

پس از ایراد نطق پیش از دستور #انور_حبیب‌زاده_بوکانی موجی از انتقادات و سؤالات فراوانی متوجه این نوع موضع‌گیری ایشان و طرح مسائل شهرستانی در صحن علنی مجلس آن هم با اهداف تسویه حساب با مدیران و برخی از اداراتی که نماینده بوکان در تغییر زودهنگام آن‌ها ناکام مانده است، در انتقاد به نقش‌آفرینی حاج انور حبیب‌زاده بوکانی نماینده مردم فهیم بوکان و اعضای ستاد انتخاباتی ایشان مطرح شد. در همین راستا تعداد زیادی از یادداشت‌ها و پیام‌های مخاطبان گرامی کانال #بوکان_آنلاین در واکنش‌های منفی به نطق #هیاهو_برای_هیچ به این رسانه ارسال شده است. البته با وجودی که این نوع نگاه، اصلا نظر کانال بوکان آنلاین موکریان نیست، به منظور رفع شائبه حمایت از این تصمیمات احساسی و با هدف تبادل آرا و تضارب افکار، این گروه رسانه‌ای با نگاهی حرفه‌ای و مستقل و رویکردی بی‌طرفانه، چند مورد از این نقدهای ارسالی مخاطبان و مردم آگاه شهرستان بوکان را با اندکی تلخیص منتشر می‌کند.

  • نویسنده : حسین قربانی