به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی در خصوص ویدیو منتشر شدە یکی از نانوایان آزاد پز در صفحە اینستا گرامی بوکان آنلاین و همچنین تخصیص یکصد تن آرد یارانەای بە شهرستان بوکان و هشت تن نان وارد شدە مطالبی را بە شرح ذیل بیان نمودند: رییس اداره غله و خدمات […]

به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی در خصوص ویدیو منتشر شدە یکی از نانوایان آزاد پز در صفحە اینستا گرامی بوکان آنلاین و همچنین تخصیص یکصد تن آرد یارانەای بە شهرستان بوکان و هشت تن نان وارد شدە مطالبی را بە شرح ذیل بیان نمودند:

رییس اداره غله و خدمات بازرگانی شهرستان بوکان به بوکان آنلاین گفتند: نانوایی‌های که دارای سهمیه هستند می‌توانند آرد یارانه‌ای دریافت کنند کە در این خصوص آرد مابین تمام نانوایی‌ها تقسیم و توزیع می گردد و هیچگونە کمبود آرد نداریم.

وریا شیرزاد افزود: با افزایش درخواست نان در شهرستان و ایجاد صف‌های چند نفره در تعدادی از نانوایی‌ها اقداماتی جهت رفع نگرانی شهروندان گرامی انجام شدە است تا خیال آنان از بابت نان راحت باشد کە شهرستان بوکان کمبودی از لحاظ تامین آرد جهت پخت نان ندارد.

با توجە بە افزایش بازرسی‌های روزانه‌ای کە از طرف اداره‌ غله و خدمات بازرگانی و ادارە صنعت، معدن و تجارت از نانوایی‌ها بعمل آمدە است و این روند کماکان ادامە دار خواهد بود افزود کە هدف از این بازرسی ها کنترل کیفیت نان و اطمینان از پُخت تمام سهمیه روزانه‌ای است کە نانوایی‌ها باید آن را پخت و در اختیار همشهریان گرامی قرار بدهند.

شیرزاد همچنین با اشاره به پخش نان صنعتی‌ای در سوپر مارکت‌ها عنوان کرد: تامین آرد و پخت این نان‌ها با سهمیه آرد شهرستان نبودە،بلکه برای تنظیم بازار از اهواز وارد شده است کە دارای نشان سیب سلامت می باشد.

وی در پایان عنوان کرد: علاوه بر این اقدامات یکصد تن آرد مازاد نیز به صورت ویژه برای خرید مرحلە اول به نانوایی‌های شهرستان بوکان اختصاص داده است که در روزهای آتی توزیع خواهد شد و خیال همشهریان گرامی از بابت کمبود نان راحت باشد؛ همچنین عنوان کرد همشهریان برابر مصرف روزانە خویش نان تهیە نمایند و یقین بدانند هیچگونە کسری از لحاظ کمبود نان نداریم