یکی از فعالان مدنی شهرستان بوکان نسبت به عدم پیام تبریک نماینده بوکان به مناسبت روز زن یادداشتی برای بوکان آنلاین فرستاد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ یکی از فعالان مدنی شهرستان بوکان نسبت به عدم پیام تبریک نماینده بوکان به مناسبت روز زن یادداشتی برای بوکان آنلاین فرستاد؛ متن این یادداشت به شرح ذیل است:

بە نام یگانە نامی نامدار

دو روز است در فضای مجازی بە بهانەی روز مادر و گرامیداشت هفتەی زن شاهد جاری شدن سیل کلیپ‌های احساسی و اشعار متنوع و گوناگون و موج عظیم تبریک‌های گستردەای اعم از خواص و عوام با زبان و شیوەی احساسی منحصر بە فرد، فارغ از شغل و موقعیت و مسئولیت بە این مناسبت فرخندە می‌باشیم کە خود را دست بوس و خاک پای مادر می‌دانند و نقش زنان را در پیشرفت اجتماع غیرقابل انکار می‌شمارند بە همین مناسبت من بە جای نمایندە مردم محترم شهرستان ادب‌پرور و شیرپرور بوکان دست بە قلم می‌برم و زیباترین تبریک‌ها را تقدیم شما مادران و شیرزنان بوکان عزیز می‌نماینم.

بانوان فرهیختە و تلاشگر بوکانی، مطمئن باشید کە نمایندە ما هرگز فراموش نخواهد کرد کە ۴/۵٪ آرای مٲخوذەشان را از ما گرفتە است و اما رنج سفر باعث شد کە تمام بیانات و قول‌ها را در مورد نقش و جایگاە بانوان بە فراموشی بسپارد و هر چند ما بانوان حافظەی بلند مدت توصیف ناپذیری داریم، از ترس اینکە مبادا این بی‌توجهی جناب نمایندە در ذهنمان حک شود، بەناچار بە جای این بزرگوار بە خود جرٲت نوشتن این متن سادەی بدور از ایجاز و کنایە را دادم و احساس کردم کە یکی دو سال آیندە باز انتخابات و صندوق‌های رٲی و برگەهای آرا و حافظە‌های بی‌بدیل بانوان یک مراعات‌النظیر زیبایی می‌آفرینند در نتیجە از آفرینش اشعاری از جنس دفن و حذف این بزرگ مرد زحمت‌کش نگران شدم.

هیچ کس بە شما هشدار ندادە بود زنانی کە پای دویدنشان را بریدە‌اند، دخترانی بە دنیا می‌آورند کە بال پرواز دارند؟؟

✍🏻کلثوم محمدی عضوی از جامعەی بانوان فراموش شدە

⚠️ انتشار نظرات و مطالب شهروندان توسط این رسانه صرفا بخاطر رساندن صدای مردم به مسئولین می‌باشد و این رسانه این مطالب را رد و یا تایید نمی‌کند، مسئولین نیز می‌توانند جوابیه خود را جهت انتشار به مدیر این رسانه ارسال فرمایند.

⚠️ شما هم می توانید تصاویر، مشکلات و صدای خود را برای ما بفرستید

  • نویسنده : کلثوم محمدی