تا جایی كه بنده اطلاع دارم نمايندگان مجلس طبق آيين نامه داخلی مجلس مي توانند در مجلس نظق داشته باشند و در بيان نظرات خود آزادند اما چنانچه در نطق نماينده تعرضی به شخصی بشود آن شخص می تواند جواب نطق ناطق را به هيأت رئيسه ارسال نمايد و هيأت رئيسه مجلس مطابق آيين نامه موظف است پاسخ را از تريبون مجلس قرائت كند.

به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ تا جایی که بنده اطلاع دارم نمایندگان مجلس طبق آیین نامه داخلی مجلس می توانند در مجلس نظق داشته باشند و در بیان نظرات خود آزادند اما چنانچه در نطق نماینده تعرضی به شخصی بشود آن شخص می تواند جواب نطق ناطق را به هیأت رئیسه ارسال نماید و هیأت رئیسه مجلس مطابق آیین نامه موظف است پاسخ را از تریبون مجلس قرائت کند. لذا اگر در نطق نماینده ای به شخصی تهمت زده شود و یا توهین شود، آن فرد می تواند از مجرای قانونی پیگیر ارائه پاسخ خود گردد.اما آنچه قابل درمان و پیگیری نیست، نطق های بی محتوا و تُپُق های مکرر و پی در پی نماینده است که قابل علاج نیست و این اتفاق چوب حراج زدن به شأن و جایگاه علمی مردم حوزه انتخابیه است. نوشتن یک متن و قرائت آن در مجلس ، نه استرس میخواهد و نه کار شاقی است ولی وقتی یک متن بد، بد هم خوانده شود، افتضاح خواهد بود و غیر قابل دفاع !بنظر می رسد نماینده ای که از توان نطق صحیح و مؤثر ناتوان است باید در فکر اصلاح آن برآید. نماینده وقتی در بیان نطق خود آزاد است چه استرسی دارد که باید بلرزد، بترسد و بارها تُپُق بزند؟ نمایندگان مجلس باید بدانند که هر تُپُق نماینده، پُتکی بر شأن و کرامت مردم حوزه انتخابیه است و هر غلط انشایی بی احترامی به مردم و تحقیر آنان تلقی می شود.داشتن لهجه برای نماینده هیچ اشکالی ندارد ولی متن ضعیف و قرائت ضعیف آن یک خطاست که گاهاً قابل جبران نخواهد بود. بنظر من نماینده باید از یک توان یا حداقل تیم قوی برخوردار باشد تا بتواند متن سنجیده و درستی را تهیه و آماده کند و در مرحله بعد از توان کافی برای بیان مطلب برخوردار باشد و یا اگر برخوردار نیست با تکرار و تمرین، اشکالات خود را به حداقل برساند و اگر هم هیج کدام از این دو کار مقدور نشد تلاش کند که با مکاتبه پیگیر حقوق مردم و انجام وظیفه خود باشد.نماینده باید با نطق خود ارزش افزوده ای برای شأن و شوکت مردم ایجاد کند نه اینکه از این شأن و شوکت بکاهد و بقول بابا طاهر عریان؛ تو که نوشم نه ای نیشم چرایی ؟امیدوارم هیچ نماینده ای این متن را در تخریب یا تضعیف خود نپندارد بلکه آنرا تلنگری بداند برای اصلاح نطق و بیان خود.

  • نویسنده : رحيم وفادار