به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر: بر اساس مصوبه هیأت مدیره انجمن تایر، قیمت تایرهای تولیدی در کشور از امروز ۱۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر: بر اساس مصوبه هیأت مدیره انجمن تایر، قیمت تایرهای تولیدی در کشور از امروز ۱۵ درصد افزایش یافته است.