به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ ۱۸۵مین شماره‌ی هفته‌نامه موکریان در ۱۲ صفحه منتشر شد.  جهت خرید نسخه چاپی به نشانی بوکان، خیابان سالن سیمرغ، فروشگاه شهر کتاب مراجعه نمایید.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ ۱۸۵مین شماره‌ی هفته‌نامه موکریان در ۱۲ صفحه منتشر شد.

 جهت خرید نسخه چاپی به نشانی بوکان، خیابان سالن سیمرغ، فروشگاه شهر کتاب مراجعه نمایید.