وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور افتتاح چند طرح اقتصادی درسقز وبانه و بازدید از مرز سیرانبند در۱۹ بهمن از فرودگاه تبریز واقع در آذربایجان شرقی به سقز و بانه واقع در استان کردستان سفر کرد.

  این گونه سفرها بین استانی در عرف دولت، سفرهای غیر رسمی محسوب می شوند، که طرحی در حالت اظطرار ویا پروژه ای مهم در پیش روی استان و دستور کار دولت قرار می گیرد.  اما  طرح افتتاح شده از آنچنان اهمیتی برخوردار نبوده که وزیر را در شرایط سخت آب و هوایی به نقطه مرزی شهری در استان دیگری بکشانند.  البته شاید برای بررسی این چنین سفرهایی بشود نگاهی هم به ایام تبلیغات انتخاباتی داشت. احدی از نمایندگان مجلس  سابقه همراهی با دولت دراستان را دارد او یکی از نمایندگانی بود که طرح تحقیق و تفحص سازمان صنعت و معدن و تجارت را در راستای همراهی با دولت متوقف کرد. شاید با پیگیری این سر نخ و نگاهی به عکس های افتتاح پروژه ها بشود به علت اظطرار این سفر پی برد.