به گزارش مکریان بوکان آنلاین، آرای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم مشخص شد و فقط وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رد صلاحیت شد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، آرای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم مشخص شد و فقط وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رد صلاحیت شد.