به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ فردی که روز گذشته در یکی از هیئت‌های مذهبی جنوب تهران با سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده اقدام به بی حرمتی به مقدسات اهل تسنن کرده بود توسط پلیس تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شد و در نهایت با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ فردی که روز گذشته در یکی از هیئت‌های مذهبی جنوب تهران با سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده اقدام به بی حرمتی به مقدسات اهل تسنن کرده بود توسط پلیس تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شد و در نهایت با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.