به گزارش بوکان آنلاین، جلسه انتخاب شورای شهر در دفتر این شورا با حضور همه اعضاء برگزار شد و در پایلن پایان احمدی با ۴ رأی به عنوان شهردار بوکان انتخاب شد.

به گزارش بوکان آنلاین، جلسه انتخاب شورای شهر در دفتر این شورا با حضور همه اعضاء برگزار شد و در پایلن پایان احمدی با ۴ رأی به عنوان شهردار بوکان انتخاب شد.