در اولین جلسه شورای اداری شهرستان بوکان باباخان اسکندری با مدیران ادارات اتمام حجت کرد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ صبح امروز باباخان اسکندری در اولین جلسه شورای اداری بوکان بیان کرد؛

دولت سیزدهم، دولت خدمتگزاری است، مدیرانی که در جلسات تاخیر دارند باید پشت در بمانند و از جلسه بعد حضور معاونان و کارشناسان ادارات در جلسه شورای ادارای ممنوع می‌باشند.

مدیران باید پاسخگوی ارباب‌رجوع‌ باشند و درب‌های خود را به روی مردم باز کنند، بعضی از مدیران خود را به مثابه نوه ائمه‌اطهار می‌دانند و به ارباب‌رجو‌عان اجازه ورود به اتاقشان را نمی‌دهند.

مدیرانی که خود را وابسته به جناح خاصی می‌دانند جایگاهی در ساختار ما ندارد.

با مدیران حاشیه‌دار، حاشیه‌ساز و کم‌کار برخورد قانونی خواهد شد.

مدیران برای ادارات خود برنامه داشته باشند.