بایگانی‌های تخریب خانه باغ - موکریان بوکان آنلاین
حکم تخریب ۱۶خانه‌باغ در مسیر جاده سد بوکان اجرا شد+فیلم 27 آبان 1400

حکم تخریب ۱۶خانه‌باغ در مسیر جاده سد بوکان اجرا شد+فیلم

در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به دستور دادستانی شهرستان بوکان 16 مورد تغییر کاربری غیر مجاز در روستای آلبلاغ و گل بهی قلع و قمع شدند.